• Sąd Rejestrowy:
    Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Numer KRS: 0000590627
  • Numer Regon: 363233349
  • Numer NIP: 522-304-85-55
  • Kapitał zakładowy: 41.100.000 zł
  • Kapitał wpłacony: 10.350.000 zł